THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Kiểm tra 1 tiết hình học chương I
Lớp 6
Môn Toán
Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)


Câu 1 (0.5 điểm):

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì:

 1. A. MK + ML = KL

 2.  B. MK + KL = ML

 3. C. ML + KL = MK

 4. D. Một kết quả khác

 

Câu 2 (0.5 điểm):

Cho đoạn thẳng PQ = 8 cm.

Điểm M là trung điểm của PQ thì đoạn thẳng PM bằng:

 1. A. 8 cm

 2.  B. 4 cm 

 3.  C. 6 cm

 4.  D. 2 cm

 

Câu 3 (0.5 điểm):

 Cho đoạn thẳng AB  = 6 cm .

Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm  thì đoạn thẳng KB bằng:

 1. A. 10 cm

 2.  B. 6 cm 

 3. C. 4 cm

 4.  D. 2 cm

 

Câu 4 (0.5 điểm):

 Cho hình vẽ

Trong hình vẽ có:

 1. A. 1 đoạn thẳng

 2. B. 2 đoạn thẳng

 3. C. 3 đoạn thẳng

 4. D. vô số đoạn thẳng

 

Câu 5 (0.5 điểm):

Cho hai tia Ax và Ay đối nhau.   Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:

 1. A. Điểm M nằm giữa A và N

 2. B. Điểm A nằm giữa M và N

 3. C. Điểm N nằm giữa A và M

 4. D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.

 

Câu 6 (0.5 điểm):

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:

 1. A. IM = IN

 2. B. IM + IN = MN

 3. C. IM = 2IN;

 4. D. IM = IN = MN/2

 

II. TỰ LUẬN (7 điểm)


Câu 7 (2 điểm):

Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy

a) Lấy A Ox; B Viết tên các tia trùng với tia Ay.

b) Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?

c) Hai tia Ax và Ay có đối nhau không? Vì sao?

Câu 8 (4 điểm):

Vẽ tia Ax.Lấy BAx sao cho AB = 8 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM= 4 cm.

a) Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?

b) So sánh MA và MB.

c) M có là trung điểm của AB không? Vì sao?

d) Lấy NAx sao cho AN= 12 cm. So sánh BM và BN

Câu 9 (1 điểm):

Gọi M1 là trung điểm của đoạn thẳng AB, M2 là trung điểm của đoạn thẳng M1B,

M3 là trung điểm đoạn thẳng M2B,…,M2016 là trung điểm của đoạn thẳng M2015B.

Biết M2016B = 1 (cm). Tính độ dài đoạn thẳng AM2016

--------------------------- Hết ---------------------------

Top