THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Kiểm tra 1 tiết Số học chương 3
Lớp 6
Môn Toán
Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)


Câu 1 (1 điểm):

Số -1,023 là :

 1. A. Số thập phân 

 2.  B. Phân số

 3. C. Số tự nhiên

 4. D. Cả A,B,C đều sai

 

Câu 2 (1 điểm):

 Kết quả rút gọn phân số -10/50  đến tối giàn là:

 1. A. -1/5

 2.  B. 2/10

 3. C. 1/5

 4. D. Một kết quả khác

 

Câu 3 (1 điểm):

Viết hỗn số 2\frac{1}{4} dưới dạng phân số ta được:

 1. A.6/4

 2. B.-9/4  

 3. C.9/4 

 4.  D. -6/4

 

Câu 4 (1 điểm):

Số nghịch đảo của 3/7  là:

 1. A.-3/7

 2. B.7/3 

 3. C.3/7 

 4.  D. -7/3

 

II. TỰ LUẬN (6 điểm)


Câu 5 (3 điểm):

Thực hiện phép tính: ( 3 điểm )

Câu 6 (2 điểm):

 

Tìm x:  ( 2 điểm )

a. x - \frac{12}{13} = \frac{1}{13}

b. \frac{4}{15} : x = \frac{1}{2}

Câu 7 (1 điểm):

 Tính tổng:  ( 1 điểm )

M = \frac{1}{2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}

 
 
 
 

--------------------------- Hết ---------------------------

Top