THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Đề thi học kì II môn Tiếng Anh
Lớp 7
Môn Tiếng Anh
Thời gian: 45 phút

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại . (1.25 điểm)


Câu 1 (0.25 điểm):

A.great

B.cheap

C.reader

D.seat

Câu 2 (0.25 điểm):

A.gather

B.that

C.weather

D.thank

Câu 3 (0.25 điểm):

A.aged

B.learned

C.blessed

D.looked

Câu 4 (0.25 điểm):

A.honest

B.hour

C.honor

D.hug

Câu 5 (0.25 điểm):

A.allows

B.athletics

C.outdoors

D.always

II. Chọn đáp án đúng (2.5 điểm)


Câu 6 (0.25 điểm):

We prefer reading books … reading newspapers.

             

 1. to

 2. for

 3. rather than

 4. than

 

Câu 7 (0.25 điểm):

Bao plays soccer…………

            

 1. goodly 

 2. well

 3. bad

 4. better

 

Câu 8 (0.25 điểm):

She doesn’t like bananas and I don’t……………….

            

 1. too

 2. either

 3. neither

 4. so

 

Câu 9 (0.25 điểm):

She enjoys………………….books very much.

         

 1. read

 2. reading

 3. to read

 4. reads

 

Câu 10 (0.25 điểm):

Would you like ………badminton, Ba?

          

 1. play

 2. to play

 3. playing

 4. played

 

Câu 11 (0.25 điểm):

I prefer …………  books

 

 1. to read

 2. is reading

 3. reads

 4. reading

 

Câu 12 (0.25 điểm):

 Mai studies English very ……

           

 1. hard-working

 2. hard

 3. hardly

 4. hardly-working

 

Câu 13 (0.25 điểm):

 It takes him an hour  ………….video games.

         

 1. to play

 2. play

 3. playing

 4. plays

 

Câu 14 (0.25 điểm):

Lan’s sister is a …………………..swimmer

        

 1. skill

 2. skillful

 3. skillfully

 4. skills

 

Câu 15 (0.25 điểm):

Don’t forget ….your teeth before you go to bed.

 1. brushing

 2. to brush

 3. brush

 4. brushes

 

III.Chia động từ (2.5 điểm)


Câu 16 (0.5 điểm):

Sugar (give) you energy .

Câu 17 (0.5 điểm):

   A: “There is someone outside the door.”

   B: “I (open ) the door.”

Câu 18 (0.5 điểm):

Be quite! The baby (sleep)

Câu 19 (0.5 điểm):

I (think) that you should ( take ) a rest now.

Câu 20 (0.5 điểm):

Sorry, I can’t go with you .Now, I have (prepare) for my tomorrow test .

IV.Đọc đoạn văn sau rồi chọn câu trả lời đúng. (1.25 điểm)


Câu 21 (0.25 điểm):

            Who are the best driver? Which drivers are the safest on the roads.According to a recent survey, young and experienced drivers are the most likely to have an accident.Older driver are more careful.Young men have the worst accident records of all.They often choose faster cars with bigger engines.One of the most interesting facts in the survey is that passengers have an effect on the driver. When young male drivers have their friends in the car,their driving become worst.When their wife or girlfriend is in the car, however, their driving is better.But opposite is true for women.Their driving is more dangerous when their husband or boyfriend is in the car.

Who are the worst accident records of all ?

 1. Young men

 2. Young women 

 3. Old men

 4. Inexperienced men

 

Câu 22 (0.25 điểm):

According to the survey, who are the most likely to have an accident?

 1. Young and experienced drivers

 2. Old and inexperienced drivers

 3. Young and old drivers

 4. Young and inexperienced drivers

 

Câu 23 (0.25 điểm):

Young men often choose …..

 

 1. Expensive cars

 2. Fast cars with big engines

 3. Slow cars with big engines

 4. Fast cars with small engines

 

Câu 24 (0.25 điểm):

Who have an effect on the driver?

 1. Passengers

 2. Policemen

 3. Children

 4. Journalists

 

Câu 25 (0.25 điểm):

When young male drivers have the wife of girlfriend in the car, their driving becomes ……

 1. worse

 2. better

 3. slower

 4. faster

 

V.Viết lại câu sao cho nghĩa của câu không thay đổi. (2.5 điểm)


Câu 26 (0.5 điểm):

Let’s go to the movies

=> What about ……………………………………………………………..

Câu 27 (0.5 điểm):

He’s a good soccer player.

=> He ……………………………………………………………

Câu 28 (0.5 điểm):

How much does the green dress cost ?

=>How much ……………………………………………………………

Câu 29 (0.5 điểm):

Lan is taller than her sister.

=>Her sister ……………………………………………………………

Câu 30 (0.5 điểm):

How tall is Nga?

=>What is …………………………………………………

--------------------------- Hết ---------------------------

Top