THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh (số 2)
Lớp 6
Môn Tiếng Anh
Thời gian: 45 phút

I. Choose the best answer. (3 điểm)


Câu 1 (0.25 điểm):

   ……….. do you live ?    -  I live in London.  

 1. What

 2. Where

 3. How 

 4. When

 

Câu 2 (0.25 điểm):

He ……… a teacher.                           

 1. is 

 2. am

 3. are 

 4. to be 

 

Câu 3 (0.25 điểm):

They ……… students.                         

 1. is

 2. am

 3. are

 4. to be

 

Câu 4 (0.25 điểm):

This is my father. ……… name is  Ba.       

 1. He 

 2. She 

 3. Her 

 4. His

 

Câu 5 (0.25 điểm):

There are 20 ……… in my class.                  

 1. students

 2. studentes

 3. student

 4. rivers

 

Câu 6 (0.25 điểm):

…….. , I'm Nga .

 1. How

 2. My

 3. Hi

 4. Good

 

Câu 7 (0.25 điểm):

How ……….?

 1. you are

 2. are you

 3. you 

 4. are 

 

Câu 8 (0.25 điểm):

We ……… students. 

 1. is

 2. are

 3. am 

 4. be 

 

Câu 9 (0.25 điểm):

I ………eleven years old.

 1. is

 2. are 

 3. am 

 4. be 

 

Câu 10 (0.25 điểm):

……… is Tam? - He's ten .

 1. How

 2. What 

 3. How old 

 4. Who 

 

Câu 11 (0.25 điểm):

………,Nam. - Hi, Nga.

 1. What

 2. Where

 3. How 

 4. Hello 

 

Câu 12 (0.25 điểm):

What is ……… name?  - My name is Long.

 1. his

 2. her

 3. my

 4. your 

 

II.Rearrange the following words to make the full sentences. (2.5 điểm)


Câu 13 (0.5 điểm):

morning/ I/ Tam/ this/ Lan/ Good/ is/ am/and.

Câu 14 (0.5 điểm):

are/ these/ what/ ?  - are/ they/ windows.

Câu 15 (0.5 điểm):

How/ you/ are/ ? – I/ fine/ thanks/ am

Câu 16 (0.5 điểm):

in/ How/ your/ are/ people/ many/ there/ family/ ?

Câu 17 (0.5 điểm):

are/ people/ my/ There/ in/ four/ family.

III.Match the words/ phrases in A with thethe suitable words/phrases in B (2.5 điểm)


Câu 18 (2.5 điểm):

                                    A

                                        B

1.Good

2.How are

3.My name

4.I’m

5.Fine

6.Where do

7.I’m twelve

8.What is

9.We are

10.I live

1.years old

2.is Lan

3,five years old

4.night

5.you today ?

6.thanks

7.in Ha Noi

8.you live

9.students

10.her name?

IV.Translate the following sentences into Vietnamese. (2 điểm)


Câu 19 (0.5 điểm):

Chào các bạn. Hôm nay các bạn có khỏe không?

Câu 20 (0.5 điểm):

Chúng tôi khỏe, cám ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Câu 21 (0.5 điểm):

Chào chị.Tên em là Hoa. Năm nay em 12 tuổi.

Câu 22 (0.5 điểm):

Có bao nhiêu người trong gia đình bạn, Hoa?

--------------------------- Hết ---------------------------

Top