THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh (số 1)
Lớp 6
Môn Tiếng Anh
Thời gian: 45 phút

I.Odd one out. (1 điểm)


Câu 1 (0.2 điểm):

A.Hello

B.Good morning

C.Good afternoon

D.How

Câu 2 (0.2 điểm):

A.twenty

B.five

C.first

D.seventeen

Câu 3 (0.2 điểm):

A.desk

B.teacher

C.board

D.pen

Câu 4 (0.2 điểm):

A.math

B.literature

C.geography

D.armchair

Câu 5 (0.2 điểm):

A.How

B.What

C.Where

D.name

II.Choose the best answer. (3 điểm)


Câu 6 (0.3 điểm):

 __________ morning, Miss Hoa.

 1. Hello

 2. Good

 3. Thanks 

 4. Hi

 

Câu 7 (0.3 điểm):

How are you ? I’m _______________

 1. Fine, thank you

 2. Good

 3. Thank you

 4. Both A and B

 

Câu 8 (0.3 điểm):

How old ____________________ ?

 1. you are

 2. do you

 3. is you

 4. are you

 

Câu 9 (0.3 điểm):

What ‘s _________ name ? – My name is Nam.

 1. I

 2. you

 3. your 

 4. my

 

Câu 10 (0.3 điểm):

 “_______________________________________?” – “ L-A-N, Lan.”

 1. What is your name 

 2. How are you

 3. How do you spell your name

 4. How do I spell your name 

 

Câu 11 (0.3 điểm):

_____________ are you ? – I’m eleven.

 1. How old

 2. How

 3. Where

 4. What

 

Câu 12 (0.3 điểm):

I live _________ Tran Phu Street.

 1. in

 2. on

 3. at

 4. None of correct answer 

 

Câu 13 (0.3 điểm):

___________ do you live ? In Ha Noi.

 1. How

 2. Where

 3. What

 4. How old 

 

Câu 14 (0.3 điểm):

Come _________ and sit __________

 1. in/ down

 2. out/ up

 3. in/ up

 4. out/ down

 

Câu 15 (0.3 điểm):

_________’s  your name ? My name is Lan.

 1. What

 2. How

 3. How old

 4. Where

 

III.Complete the following conservation. (2.5 điểm)


Câu 16 (2.5 điểm):

Miss Hoa : (1)_____________________________________ ?

Lan           : My name ‘s Lan.

Miss Hoa : (2)________________________________________ ?

Lan           : L-A-N, Lan .

Miss Hoa: (3)_________________________________________ ?

Lan          : I’m eleven years old.

Miss Hoa: (4)____________________________________________ ?

Lan          : I live on Tran Hung Dao Street.

Miss Hoa: Thank you.Goodbye, Lan

Lan           : (5)_______, Miss Hoa.

IV.Match the sentences in column A with the suitable sentences in column B . (1 điểm)


Câu 17 (1.0 điểm):

                          A

                              B

1.Good morning , Lan.

Hello, Nam.

2.Hello, Miss Hoa.This is Lan.

I’m fine, thank you.And you ?

3.How are you ?

Hello, Lan

4.I’m eleven years old.And you ?

I’m ten years old.

5.My name is Nam

Good morning , Ba

V.Rearrange the following sentences into a full conversation. (2.5 điểm)


Câu 18 (2.5 điểm):

__________ - Hello Ba.How old are you ?

__________ - I live on Tran Phu Street.And you ?

__________ - I’m twelve.

__________ - Good morning, Nam.This is Ba.

__________ - Where do you live ?

__________ - I live on Quang Trung street.

--------------------------- Hết ---------------------------

Top