THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh
Lớp 6
Môn Tiếng Anh
Thời gian: 45 phút

I. Fill in the missing word. (2.5 điểm)


Câu 1 (0.5 điểm):

I ______________ eleven years old. 

Câu 2 (0.5 điểm):

 _______________ is this ? This is Mr.Yen, our headmaster .

Câu 3 (0.5 điểm):

What's ______________ name ? My name is Phuong Anh .

Câu 4 (0.5 điểm):

How __________ are you ? I am twenty ___________old .

Câu 5 (0.5 điểm):

What is your favourite ____________ ? I like English.

II. Choose the best answer . (2 điểm)


Câu 6 (0.25 điểm):

I __________ eleven years old.

 1. is

 2. are 

 3. am 

 4. tobe 

 

Câu 7 (0.25 điểm):

They _________ students 

 1. am 

 2. is

 3. are 

 4. tobe 

 

Câu 8 (0.25 điểm):

Hello, __________ name's Hoa .

 1. My 

 2. Me

 3. Mine

 

Câu 9 (0.25 điểm):

What  ___________ her name ?

 1. is

 2. am 

 3. are 

 4. tobe 

 

Câu 10 (0.25 điểm):

Hello, Mary. ______________ is Peter.

 1. This 

 2. That

 3. These 

 4. Those

 

Câu 11 (0.25 điểm):

Good _________________ Miss.Lan .How are you ?

 1. Bye 

 2. Hello

 3. night 

 4. morning 

 

Câu 12 (0.25 điểm):

She is eighteen _____________old .

 1. year

 2. years 

 3. day

 4. days

 

Câu 13 (0.25 điểm):

Nineteen minus six equals _______________ .

 1. twelve 

 2. thirteen

 3. fourteen 

 4. twenty - five 

 

III.Fill in the blanks with the correct word. (1 điểm)


Câu 14 (1.0 điểm):

                                                                         she                            am                             school                           in 

                Hello, my name is Linh. I (1) _____________ twelve years old.I am a student. I live (2) ____________ Ha Noi. That is my (3) ___________ . It is very nice.My teacher 's name  is Lan . (4)____________   is twenty five years old.

IV.Read the passage and then write True (T ) , False (F) for each sentence below. (1 điểm)


Câu 15 (1.0 điểm):

        This is Lan .She is eleven years old. She is a student .The name of her school is Trần Phú. It is on Trần Hưng Đạo Street. She lives on Trần Hưng Đạo street, too.

                         TRUE or FALSE.

1.Lan is a student.

2.She is twelve years old.

3.The name of her school is Tran Phu.

4.She lives on Tran Phu Street, too.

V.Fill in the blank with one word. (3.5 điểm)


Câu 16 (3.5 điểm):

                    When my teacher comes _____________ , we ____________ up to greet her.She lets us to ______________ down. Then we _____________ our books .We learn _________ two.She tells us to _____________ our books and _____________ the exercises again.

--------------------------- Hết ---------------------------

Top