THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Các đề liên quan đến khảo sát chất lượng đầu năm của các khổi cấp II, III

Lớp 7

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 - Nâng cao ( Đề số 10)
13 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đề số 9
12 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đề số 8
2 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đế số 7
1 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đế số 6
2 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đề số 5
4 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đề số 4
4 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đề số 3
2 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  15 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đề số 1
7 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đề số 2
8 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi
Lớp 8

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2017 -2018 lớp 8 - Đề số 5
15 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 (2017-2018) - Đề số 4
6 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 (2017-2018) - Đề số 3
9 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 (2017-2018) - Đề số 2
0 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi
Lớp 9

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   12/08/2017

Khảo sát chất lượng - Nâng cao - Đề 5
18 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   12/08/2017

Khảo sát đầu năm - Nâng cao - Đề 4
4 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   12/08/2017

Khảo sát đầu năm - Nâng cao - Đề 3
2 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   12/08/2017

Khảo sát đầu năm - nâng cao - Đề 2
1 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   12/08/2017

Khảo sát đầu năm - nâng cao - đề 1
7 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi
Top